Engeza kuzintandokazi
 
Susa kusukela kuzintandokazi

Bala izinsuku nesikhathi phakathi nezinsuku

Bala isikhathi phakathi nezikhathi ezimbili, kuhlaziywa izinsuku phakathi nezinsuku, imizuzu, amahora, izinsuku, amasonto, iminyaka
futhi